Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky Věrnostního programu společnosti PODA

 

Princip Věrnostního programu PODA

Tyto Všeobecné podmínky Věrnostního programu PODA (dále jen „Podmínky“) upravují pravidla fungování Věrnostního programu PODA (dále jen „Věrnostní program“) provozovaného společností PODA a.s., IČ 25816179, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 70200, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4020 (dále jen „PODA“). Věrnostní program je zákaznický bonusový program společnosti PODA, určený výhradně jejím zákazníkům, jehož cílem je odměňovat věrné zákazníky PODA. Zákazník jakožto člen Věrnostního programu sbírá na svůj osobní účet stanoveným způsobem věrnostní body, tzv. Body (dále jen „Body“), a za nasbírané body získává od společnosti PODA možnost zvýhodněného nákupu zboží nebo služeb a další benefity dle aktuální nabídky Věrnostního programu.

 

Podmínky a vznik členství ve Věrnostním programu

Věrnostní program je určen výhradně zákazníkům společnosti PODA. Členem Věrnostního programu může být pouze fyzická osoba, která odebírá služby společnosti PODA pro vlastní potřebu. Z Věrnostního programu jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé a dále všichni zákazníci využívající výlučně některou ze služeb vyloučených z Věrnostního programu, kterou je služba Senior. V případě, že zákazník na rámec některé z Vyloučených služeb využívá i další službu či služby společnosti PODA, neuplatní se u něj vyloučení z Věrnostního programu, nicméně ve vztahu k Vyloučeným službám nemá nárok na sbírání Bodů.

Účast ve Věrnostním programu je bezplatná a nevyžaduje žádné povinné odběry zboží nebo služeb. Členství ve Věrnostním programu vzniká automaticky zákazníkovi splňujícímu podmínky členství dle těchto Podmínek včasnou úhradou jakéhokoliv vyúčtování za poskytované služby, čímž zákazník získává jakožto člen oprávnění využívat všechny výhody Věrnostního programu. Na členství ve Věrnostním programu není právní nárok. Vícenásobné členství není možné. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství rozhoduje s konečnou platností společnost PODA.

 

Pravidla a podmínky Věrnostního programu

Sbírání Bodů

Člen Věrnostního programu může sbírat Body následujícím způsobem:

Za každou včasnou úhradu vyúčtování, přičemž člen Věrnostního programu získává za každých 50,‑Kč zaplaceného paušálu za službu připojení k internetu či paušálu za televizní služby a za každých 100,- Kč zaplaceného provolaného hovorného za pevnou telefonní  linku 1 Bod, stejně jako za každých 100,- korun zaplacených za mobilní služby.

Za včasnou úhradu se považuje pouze platba připsána na účet společnosti PODA v termínu splatnosti příslušné faktury nebo nejpozději do 5 kalendářních dnů po datu splatnosti. Pokud úhrada nebude provedena včas, nevzniká členovi nárok na připsání Bodů za dané období.

Za výročí připojení k síti PODA, přičemž člen Věrnostního programu získá:

každý rok v den výročí připojení k síti PODA 10 Bodů = standardní bonus
v pátém roce v den výročí připojení k síti PODA 50 Bodů = Stříbrný bonus
v desátém roce v den výročí připojení k síti PODA 100 Bodů = Zlatý bonus
v patnáctém roce v den výročí připojení k síti PODA 150 Bodů = Diamantový bonus

Výroční bonusy se připisují s platností od 1.11.2016.

 

PODA si vyhrazuje právo výše uvedený způsob sbírání Bodů změnit. Každá změna bude platná dnem zveřejnění na webových stránkách www.vp.poda.cz a www.poda.cz, pokud společnost PODA nestanoví jinak. PODA si dále vyhrazuje právo:

 

určit maximální hodnotu odebíraných služeb, za který budou Body připisovány;
určit maximální dobu platností připsaných Bodů;
určit, na které služby se připisování Bodů nevztahuje;
nepřipsat nebo odečíst z účtu člena Body získané v rozporu s těmito Podmínkami;
nepřipsat nebo odečíst z účtu člena Body či jejich část získané za výročí připojení k síti PODA, pokud došlo v rozhodné době k přerušení poskytování služeb z důvodu na straně člena.

 

Uplatnění Bodů a čerpání odměn

Body jsou zaznamenávány na osobním účtu každého člena Věrnostního programu. Aktuální počet Bodů si každý člen může kdykoli ověřit na jeho osobním účtu přes Klientskou zónu společnosti PODA. Pokud člen nemá přístup do Klientské zóny, pak může kontaktovat zákaznickou linku PODA na číslech 844 844 033 či 730 430 430 nebo e-mailem na info@poda.cz, kde se prokáže svým klientským číslem.

Podle výše bodového konta na osobním účtu může člen Věrnostního programu pořizovat zboží nebo služby za zvýhodněných podmínek dle aktuální nabídky Věrnostního programu, případně čerpat další benefity dle aktuální nabídky Věrnostního programu.

V rámci Věrnostního programu společnost PODA provozuje na adrese vp.poda.cz (dále jen „stránky Internetového obchodu“) internetový obchod (dále jen „Internetový obchod“), v rámci kterého umožňuje exklusivně členům Věrnostního programu nákup zboží za zvýhodněných cenových podmínek při současném uplatnění stanoveného počtu Bodů. Nakupovat v Internetovém obchodě je možné po přihlášení do uživatelského účtu, zřízeného každému členovi Věrnostního programu. Zboží je možné prohlížet v katalogu, který je k dispozici na stránkách Internetového obchodu. PODA si vyhrazuje právo kdykoliv libovolně měnit nabídku zboží v katalogu. Další podmínky nákupu a provozu Internetového obchodu jsou dále uvedeny v obchodních podmínkách dostupných na stránkách Internetového obchodu. V případě objednávky služeb společnosti PODA se uplatní všeobecné obchodní podmínky PODA zveřejněné na adrese www.poda.cz

Nasbírané Body nemají povahu platebního prostředku a jsou nepřevoditelné. Zboží a služby nakoupené za využití Bodů nemají již vliv na kumulovaný obrat, ani se za ně člen nezískává Body. Body jsou použitelné členem výhradně v rámci aktuálních Podmínek a pravidel Věrnostního programu.

 

Uplatnění Bodů a čerpání odměn je nevratný proces a nelze žádat zpětné navrácení Bodů. Body členovi propadají zejména v těchto případech:

 

Člen učiní storno objednávky zboží nebo služeb, v rámci které Body uplatnil;
Člen nevyzvedne zásilku zboží nebo služeb, v rámci jejíhož objednání Body uplatnil;
Člen učiní objednávku zboží nebo služeb, v rámci jejíhož objednání Body uplatnil, se způsobem zaplacení platební kartou, a tato transakce neproběhne;
Člen odstoupí od smlouvy, na základě které mu má být poskytnuta služba nebo dodáno zboží, v rámci jejichž objednání Body uplatnil;
Z důvodu nikoliv na straně PODA dojde k ukončení smlouvy, na základě které členovi byla nebo má být poskytnuta služba nebo dodáno zboží, v rámci jejichž objednání člen Body uplatnil.

 

Reklamace a námitky

Veškeré případné reklamace týkající se připsání Bodů na osobní účet člena musí být uplatněny nejpozději do 1 měsíce od data, ke kterému se připisování Bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání Bodů nebude brán zřetel. O všech případných reklamacích, námitkách či sporech v souvislosti s Věrnostním programem rozhoduje s konečnou platností společnost PODA.

 

Zrušení a pozastavení členství ve Věrnostním programu

Společnost PODA je oprávněna zrušit členství tomu zákazníkovi, který porušuje tyto Podmínky nebo podmínky, za kterých odebírá od PODA zboží či služby, a to i s okamžitou platností. Oznámení o zrušení členství zašle PODA zákazníkovi. Okamžikem zrušení členství z jakéhokoli důvodu se ruší všechny dosud nasbírané, avšak nevyčerpané Body.

Společnost PODA je oprávněna pozastavit členství tomu zákazníkovi, u kterého je důvodné podezření na porušení těchto Podmínek nebo podmínek, za kterých odebírá od PODA zboží nebo služby, a to až do doby konečného rozhodnutí o případném zrušení členství.

Změny Podmínek a ukončení Věrnostního programu

PODA si vyhrazuje právo Věrnostní program kdykoliv bez náhrady ukončit. Společnost PODA je oprávněna kdykoli změnit tyto Podmínky. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na www.poda.cz.

 

Odstoupení od kupní smlouvy 

Právo odstoupit od smlouvy

do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.  

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete Vy.  Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, v případě že dojde k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem (pokud tím dojde k vrácení všech položek zboží), kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2016.

Sdílení článku:


Partneři projektu

Děkujeme všem našim partnerům.

Kontaktní informace

PODA a. s.

28. října 1168/102

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

 

www.poda.cz

info@poda.cz

 

Tel.: 730 430 430

      

Akceptujeme tyto způsoby platby

Druhy plateb v našem e-shopu:

  • hotově na pobočkách
  • kartou na pobočkách
  • bankovním převodem